EduHub. Prywatna Szkoła Podstawowa W Katowicach.

Projekt "Zdrowa szkoła"

Więcej informacji o projekcie.

EDUHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

od 1 września 2023r. do 30 listopada 2023r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

nr RPSL.08.03.02-24-0022/23 pn. „Zdrowa szkoła.”

Cel głównym projektu: 

Głównym celem projektu realizowanego w okresie od 1.09.2023 r. do 30.11.2023 r. jest zminimalizowanie czynników ryzyka ułatwiające pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 11 os (10Ki1M) pracowników Wnioskodawcy (cały zatrudniony personel). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania ukierunkowane na ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń środowiskowych występujących w procesie pracy. Działania podejmowane w projekcie na rzecz eliminowania niekorzystnych czynników zdrowotnych uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy w zakresie poprawy ergonomii pracy, jak również działania szkoleniowe: w zakresie technik radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy oraz szkolenie z ergonomii w pracy. Efektem powyższych działań będzie wyeliminowanie ze środowiska pracy zidentyfikowanych, w oparciu o przeprowadzoną analizę, czynników uciążliwych wpływających niekorzystnie na stan zdrowia personelu wnioskodawcy. Cel projektu jest adekwatny do zdiagnozowanych problemów. 

Planowane efekty:

Wyeliminowanie ze środowiska pracy zidentyfikowanych, w oparciu o przeprowadzoną analizę, czynników uciążliwych wpływających niekorzystnie na stan zdrowia personelu.

Wartość projektu:  80 475,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE:  68 403,75 zł.

EduHub. Prywatna Szkoła Podstawowa W Katowicach.

Adres:

ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 96
40-750 Katowice
+48 789 179 888
info@szkolaeduhub.pl